گروه صنعتی دارکوب

دارکوب مفتخر است اعلام نماید : “ آنچــه بــرای خــود مــی پســندد بــه شــما تقدیــم مــی نمایــد” گــروه صنعتــی دارکــوب طــی چهــل ســال فعالیــت در عرصــه تولیــدات صنعتــی و خانگــی بعنــوان یکــی از برتریــن تولیــد کننــدگان فلاســک و تنهــا تولیــد کننــده نگهدارنــده آب (کلمــن) تمــام اســتیل در ایــران، کوشــیده اســت بــه کمــک آمیــزه ای از علــم، تجربــه و مــواد مرغــوب همــواره پیشــتاز بــوده و بهتریــن محصــولات را عرضــه نمایــد. نــام تجــاری دارکــوب برگرفتــه از تقــارب شــمای جانبــی دارکــوب بــا فلاســک اســت.

حمایت از کالای ایرانی

برخی از ویژگی های گروه صنعتی دارکوب

طراحی زیبا
طراحی و تولید محصولات دارکوب رقیب اصلی محصولات مشابه خارجی
40 سال سابقه
40 سال سابقه در زمینه تولید فلاسک و نگهدارنده آب نشان از کیفیت ماست.
با کیفیت
محصولات دارکوب از بهترین مواد اولیه ساخته می شوند.
ساخت ایران
محصولات دارکوب طراحی و ساخته شده توسط مهندسان و صنعتگران ایرانی است.