محصولات دارکوب

انواع کلمن و فلاسک با بهترین کیفیت

همه محصولات (17)

فلاسک دوقلو (6)

فلاسک کوچک (7)

فلاسک متوسط (6)

کلمن (4)

پرفروش ترین محصولات

پرفروش ترین های بهار دارکوب
کلمن
  • کلمن
  • فلاسک

دارکوب مفتخر است اعلام نماید : “ آنچــه بــرای خــود مــی پســندد بــه شــما تقدیــم مــی نمایــد” گــروه صنعتــی دارکــوب طــی چهــل ســال فعالیــت در عرصــه تولیــدات صنعتــی و خانگــی بعنــوان یکــی از برتریــن تولیــد کننــدگان فلاســک و تنهــا تولیــد کننــده نگهدارنــده آب (کلمــن) تمــام اســتیل در ایــران، کوشــیده اســت بــه کمــک آمیــزه ای از علــم، تجربــه و مــواد مرغــوب همــواره پیشــتاز بــوده و بهتریــن محصــولات را عرضــه نمایــد. نــام تجــاری دارکــوب برگرفتــه از تقــارب شــمای جانبــی دارکــوب بــا فلاســک اســت.